חיפוש משרה

תקנון

תקנון האתר

1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט פיטנס ג'ובס ישראל, כל משרות הכושר בישראל:  www.fitnessjobs.co.il (להלן: "האתר").

2. האתר מהווה פלטפורמה תעסוקתית עבור המעסיקים, מחפשי העבודה ובעלי המקצוע בתחום תעשיית הכושר והבריאות בישראל. 

3. האתר מופעל ומנוהל ע"י חברת פיטנס ג'ובס בע"מ, בכתובת הרשומה: אימבר 7 פ"ת (להלן: "המפעילה" או "החברה").

4. תקנון האתר המוצג להלן מהווה הסכם מחייב, המאגד בתוכו תנאי השימוש בו, המחייבים את כל מי שבוחר להיכנס בשערי האתר ו/או לעשות שימוש כלשהו בשירותים המוצעים באתר ו/או בשירותים הסלולריים לרבות בשירות האפליקציה ו/או בכל שירות אחר המוענק ע"י המפעילה (להלן: "המשתמש").

5. תנאי השימוש והטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

6. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה, והתקנון אשר שונה או עודכן, הוא אשר יוצג באתר.

7. משתמש אשר בוחר להירשם לאתר לצורך קבלת שירותים לרבות לצורך חיפוש משרות עבודה מתאימות, מסכים להליך הרישום ולאופן ההתחברות באמצעות הקישור המיועד לכך (להלן: "המשתמש הרשום").

8. משתמש אשר הינו מעסיק ו/או בעל עסק בתחום תעשיית הכושר והבריאות בישראל ואשר בוחר להירשם לאתר לצורך קבלת שירותים, מסכים להליך הרישום ולאופן ההתחברות באמצעות הקישור המיועד לכך (להלן: "המעסיק הרשום").

9. הרישום לאתר מהווה הסכמה לרישום לשירות הדיוור האלקטרוני, אשר משמש למשלוח תוכן מסוג שירותים למשתמש רשום. משתמש רשום המבקש לחדול מלקבל תוכן באמצעות הדיוור האלקטרוני ימסור הודעה על כך למפעילה, במפורש ובכתב.

10. משתמש אשר בוחר להירשם לשירות האפליקציה, מסכים להליך הרישום ולאופן ההתחברות באמצעות חנות האפליקציה (Google play ו-App store).

11. על הפרטים הנמסרים בעת ההרשמה ובעת השימוש בשירותי האתר לרבות בשירות האפליקציה, לרבות במסגרת העלאת הקבצים, להיות נכונים, שלמים ומדויקים. שימוש בפרטים לא נכונים ו/או כאלה שאינם שייכים למשתמש יגרמו לביטול הרישום וחשבון המשתמש, ללא שמירת נתונים, ללא הנמקה או הודעה מוקדמת.

12. המידע והנתונים אשר ימסרו לחברה במסגרת הרישום לאתר והשימוש בשירותים המוצעים באתר יישמרו במאגר המידע הרשום של החברה אשר במרשם מאגרי המידע ובכפוף להוראות החוק להגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וכל דין אחר החל על החברה.

13. ‏המפעילה תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר ו/או שיימסר לצורך מתן שירותים, לרבות לצורך עיבוד סטטיסטי, ולרבות לשם פנייה במסגרת הדיוור הישיר ו/או אחר ובכלל זה באמצעות שימוש באמצעי התקשורת כגון: דואר רגיל, דואר אלקטרוני, טלפון, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, מסרונים בתקשורת סלולרית, מסרונים בשירות האפליקציה ו/או בתקשורת חברתית (Facebook ,Twitter, Instagram).
14. משתמש המבקש לעיין במידע שעליו ו/או לשנות את המידע שעליו ו/או המבקש לחדול מלקבל פניות ימסור הודעה על כך, במפורש ובכתב בכתובת הרשומה של המפעילה: ברח' אימבר 7 פ"ת. לנוחיות המשתמשים דרכי התקשרות נוספות באתר המפעילה, צור קשר.
15. המפעילה מיישמת באתר ובשירותיה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למען הסר ספק, מובהר, כי פרטי התשלום אשר מוזנים במערכות המפעילה נשמרים, מוצפנים ומאובטחים בהתאם לתקני אבטחת מידע בינלאומיים המחמירים ביותר.

16. אך מאחר והעברת המידע והנתונים מהמשתמש למפעילה נעשית ברשת אינטרנט, המפעילה אינה מתחייבת כי השירותים באתר ו/או בשירותיה לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או כי האתר ו/או שירות האפליקציה יהיה חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, ואינה אחראית לנזקים, תקלות או כשלים והמפעילה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרמו לכל משתמש ו/או לצד שלישי, עקב כך.

17. השימוש באתר ובשירות האפליקציה מותר ומיועד למטרות ולצרכים פרטיים ואישיים. חל איסור שימוש על כל משתמש בכל תוכן שמוצג באתר ו/או במסגרת השירותים הסלולריים לצרכים שאינם פרטיים ו/או מסחריים, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים, בין בגבולות ישראל ובין מחוצה להן.

18. שימוש שלא למטרות ולצרכים פרטיים ואישיים ו/או שימוש מסחרי אחר ללא אישור מפורש של המפעילה בכתב ומראש, מהווים הפרה חמורה של תקנון זה והפרה על החוק.

19. השימוש באתר ובשירות האפליקציה הינו אך בכפוף להתחייבות המשתמש לשמור על הזכויות הקנייניות של המפעילה באתר ובשירות האפליקציה. בעניין זה, כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות הנובעות מהרעיונות העומדים ביסוד השירותים המסופקים ע"י המפעילה, התוכן, העיצוב, הצבעים, העריכה, לרבות סידור וההצגה של המידע, המידע הטכנולוגי, היישומים, קודי מחשב והסימנים המסחריים הרשומים ולא הרשומים, הינם בבעלותה הבלעדי של המפעילה.

20. אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או להציג את התוכן המוצג באתר ו/או בשירות האפליקציה בכל דרך שהיא (גם לא במסגרת Iframe), ללא אישור מפורש ומראש של המפעילה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי המחירים המוצעים באתר אינם מקנים זכויות כלשהם על כל חומר באתר ו/או בשירות האפליקציה, לרבות ולא רק, תמונות ו/או סרטונים ו/או כל חומר פרסומי אחר.

21. הרישום והשימוש בשירות האפליקציה מאפשר העלאת והעברת פרטים לצורך החלפת שיעור סטודיו . התוכן המועבר ע"י המשתמש בשירות האפליקציה הינו כפי שהוא (As is) ואך בכפוף להתחייבות והצהרת המשתמש לאחריותו הבלעדית לתוכן המועבר על ידו.

22. הרישום והשימוש בשירות האינדקס באתר מאפשר בניית פרופיל מקצועי ופרסום תכנים. כל תוכן המפורסם ע"י המשתמש הרשום, ובכלל זה תמונות ותכני וידאו הינו בכפוף להתחייבות והצהרת המשתמש הרשום לאחריותו הבלעדית לכל תוכן המתפרסם על ידו ו/או באמצעות נציג האתר המפרסם בהנחיית המשתמש הרשום.

23. חל איסור לפרסם ו/או להעלות (Upload) ו/או להעביר חומר בלתי חוקי ו/או כזה שעלול לפגוע ו/או להטריד והמשתמש מתחייב לפצות ולשפות את המפעילה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, שנגרמו או ייגרמו כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה והמשתמש מוותר, באופן סופי ומוחלט על כל טענה או דרישה כלפי המפעילה בקשר עם התכנים האמורים.

24. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר, כי האיסור האמור חל גם במסגרת פרסום משרות העבודה ו/או מודעות הדרושים, באמצעות הממשק האוטומטי ו/או באמצעות אחד מנציגי השירות של האתר, המפרסם בהתאם להנחיות המעסיק הרשום.

25. מובהר בזאת כי כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין ו/או זכות אחרת בתוכן המתפרסם על ידי המשתמש, בבעלותו של אותו המשתמש הרשום. לכן שימוש בתכנים אלה מהווה עבירה על חוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007.

26. המפעילה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו לכל משתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על התוכן המתפרסם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או להסיר תכנים, לרבות תמונות ותכני ווידאו ו/או לסרב להעלותם, ככל שאלה, על פי שיקול דעתה של המפעילה, פוגעים או עלולים לפגוע  או מכל טעם אחר.

27. המפעילה עושה כל שביכולתה על מנת שהתוכן המוצג באתר ובשירות האפליקציה יהיה מקצועי, שלם ומדויק. יחד עם זאת ובהעדר שליטה על מקורות המידע והתוכן, אין המפעילה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים ו/או המועברים ו/או המתקבלים ו/או ערבה לטיבם ו/או נכונותם ו/או לדיוקם.

28. המפעילה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום ו/או של ההצעות המסחריות המפורסמות באתר ו/או בשירות האפליקציה מטעם כל צד שלישי. אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר ו/או בשירות האפליקציה יהיו תקינים ויובילו לאתר ושירות פעיל. כל טענה, דרישה או תביעה אודות ועקב שימוש או הסתמכות בהצעות, במוצרים או בשירותים אלה, יופנו במישרין ואך אל הצד השלישי המפרסם.

29. המפעילה משקיעה כל מאמציה כדי לרכז באתר את כל המשרות בתחום תעשיית הכושר והבריאות בישראל, המתפרסמות בכל המקורות בישראל וזאת מבלי להתחייב לאסוף ולפרסם משרות שלגביהן יש מגבלה של איסוף או פרסום כלשהו או מכל סיבה אחרת.

30. כל המשרות באתר מיועדות לכל המשתמשים הרשומים וללא קשר למין, גיל, מעמד אישי נטייה מינית, היריון, הורות, לאומיות, גזע, דת, ארץ מוצא או לכל הגדרה אחרת. בהתאם לכך, מתחייב המעסיק הרשום ו/או כל משתמש לפרסם משרות ומודעות בנוסח שוויוני ולא מפלה. אין בכך כדי למנוע פרסום המשרות על פי פילוח קטגורי.

31. בתוך כך מתחייב המעסיק הרשום לפרסם משרות למציאת מועמד מתאים לתפקיד משרה שפורסם ולא לכלול משרות פיקטיביות. למען הסר ספק מובהר כי חל איסור על פרסום מודעות דרושים מתוך מטרה ליצור מאגר קורות חיים, יהיה הצורך אשר יהיה.

32. כל הסכמה ו/או עסקה שתיעשה בעקבות פרסום המשרה, המודעה או ההצעה המסחרית המתפרסמת או במסגרת שירות האפליקציה תסוכם בין הצדדים המעוניינים בכך ו/או בעסקה, מבלי לכלול את המפעילה, אף אם המידע הגיע לצדדים באמצעות המפעילה. למען הסר ספק יובהר כי המפעילה אינה אחראית על תוכן משרות העבודה הנשלח למשתמש הרשום, בהתאם להגדרות שהוזנו על ידו ב"סוכן המשרות" שיצר באתר.

33. השירותים והמוצרים המוצעים למעסיקים הרשומים באתר, חלקם או כולם, כרוכים בתשלום, ועשויים להיות תחומים בזמן ו/או לתקופה מוגדרת מראש, אלה ייקבעו על ידי המפעילה ויפורסמו באתר מעת לעת. המחירים עבור שירותים אלה אינם כוללים מע"מ.

34. המעסיק הרשום הבוחר לעשות שימוש בשירותים המוצעים ישלם בגין שירותים האמורים בכרטיס אשראי אשר פרטיו יוזנו בעת הרישום וההסכמה לקבלת השירותים, במערכת המפעילה. המפעילה רשאית אך לא חייבת להעמיד לרשות המעסיק הרשום דרכי תשלום נוספות לאבטחת תשלום השירות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.

35. מובהר כי תקופת הפרסום ו/או המימוש של השירותים האמורים, אינה ניתנת להקפאה ו/או להארכה. כמו כן, המעסיק הרשום אשר יסיר את השירות ו/או המוצר שרכש במהלך תקופת הפרסום באתר ו/או במהלך תקופת המימוש ו/או במהלך התקופה הקבועה מראש, לא יהא זכאי לכל החזר כספי ו/או זיכוי ו/או תמורה ו/או השבה ו/או זכות אחרת. במקרים חריגים ולפי שיקול דעתה של המפעילה, תישקל האפשרות למתן זיכוי וזאת לאחר שיוכח כי הודעת הביטול נמסרה טרם עשיית כל שימוש בשירות הרלוונטי.

36. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לפנות ולהציע שירותים נוספים, לרבות ולא רק שירותי גיוס והשמה על פי רישיון, כי אז העסקה תסוכם בין החברה לבין המעסיק, בהסכם בכתב ובהתאם לתנאים המפורטים בו והאמור בתקנון זה. במקרה של סתירה בין האמור בהסכם בכתב לבין הוראות התקנון, יגברו הוראות ההסכם בכתב.

37. המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המעסיק הרשום בשירות משירותיה, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, אם ככל שהמעסיק הרשום לא עמד בתנאי התשלום ו/או קיים לו חוב כספי כלשהו כלפי החברה אשר טרם הוסדר במלואו. טרם הפסקת השירות, תשלח הודעה בדיוור האלקטרוני ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר שתבחר המפעילה, על פי שיקול דעתה,  לצורך הסדרת התשלום ו/או הסדרת החוב.

38. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים אשר היא מספקת לרבות את שירות האפליקציה וכן מדיניות התשלומים בחברה, תוך או ללא הודעה לכל משתמש. כמו כן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר ובשירות האפליקציה, לפי שיקול דעתה, וללא הודעה מראש.  כמו כן, המפעילה רשאית לערוך מבצעים ו/או להעניק הטבות והנחות, ללא כפל מבצעים והנחות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

39. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ולחסום את גישתם לאתר ו/או לשירות האפליקציה של כל משתמש המפר הוראות תקנון האתר ו/או הוראות כל דין ו/או במקרה של שימוש לרעה בשירותי החברה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח או הוצאה שייגרמו להם, עקב הפרות אלה.

40. על הוראות תקנון האתר ותנאי השימוש בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. אין האמור בהוראות תקנון האתר המפורטות כאן כדי לגרוע מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים המגיעים למפעילה על פי דיני מדינת ישראל.